بسمه تعالی
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

فرم ثبت اطلاعات اخلاق حرفه ای انجمن های علمی گروه پزشکی

الف-کمیته‌ی اخلاق حرفه‌ای

* آیا در انجمن «کمیته‌ی اخلاق حرفه‌ای» تأسیس شده است؟
سال تأسیس کمیته‌ی اخلاق حرفه‌ای
آیا برای کمیته‌ی اخلاق حرفه ای آیین‌نامه‌ای تدوین شده است؟
(شامل‌نحوه‌ی‌تاسیس‌کمیته،شرایط‌ونحوه‌انتخاب‌اعضا،روند‌تشکیل‌و‌ رسمیت‌جلسات)
درصورت وجود، نسخه ای از آیین نامه‌ی کمیته اخلاق حرفه ای پیوست شود
آیا شرح وظایف اخلاق تدوین شده است؟
درصورت وجود، نسخه ای از شرح وظایف اخلاق حرفه ای پیوست شود
این آیین‌نامه در کدام مرجع تدوین شده است؟
این آیین‌نامه در کدام مرجع به تصویب رسیده است؟


سال تصویب آیین‌نامه‌ی اخلاق حرفه‌ای
نحوه‌ی تعیین اعضا کمیته‌ی اخلاق حرفه‌ای بر چه اساس است؟
ب-منشور اخلاق حرفه‌ای (Code of Ethics)

* آیا در انجمن «منشور اخلاق حرفه‌ای» تدوین شده است؟
درصورت وجود، نسخه ای از منشور اخلاق حرفه ای پیوست شود
منشور اخلاق حرفه‌ای انجمن توسط کدام مرجع تدوین شده است؟آیا در روند تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای از اعضا انجمن نیز نظرخواهی شده است؟
سال تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای انجمن
منشور اخلاق حرفه‌ای انجمن در کدام مرجع به تصویب رسیده است؟سال تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای انجمن
نحوه‌ی اطلاع‌رسانی به اعضا انجمن درباره‌ی منشور اخلاق حرفه‌ای به چه شکل بوده است؟لطفاً فهرستی از فعالیت‌های ترویجی و آموزشی انجمن در زمینه‌ی اخلاق حرفه‌ای (مانند برگزاری کارگاه، سمپوزیوم و سمینار یا انتشار مقالات و یادداشت‌های مرتبط)که در 3 سال گذشته شکل گرفته است را به ترتیب یادداشت فرمائید

ج-رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای اعضا

* آیا کمیته‌ی اخلاق حرفه‌ای یا هیأت مدیره‌ی انجمن تا به حال در زمینه‌ی رسیدگی به شکایات یا تخلفات اعضا انجمن ورود داشته و اقداماتی کرده است؟
* آیا برای رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه ای اعضای انجمن شیوه نامه مدرن و مصوب وجود دارد
درصورت وجود، نسخه ای از شیوه‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای اعضا انجمن پیوست شود
شیوه‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای اعضا انجمن توسط کدام مرجع تدوین شده است؟


آیا در روند تدوین منشور اخلاق حرفه ای از اعضای انجمن نیز نظر خواهی شده است؟
سال تدوین شیوه‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای اعضا انجمن
شیوه‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای اعضا انجمن در کدام مرجع به تصویب رسیده است؟سال تصویب شیوه‌نامه‌ی رسیدگی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای اعضا انجمن

با توجه به اهمیت دیدگاه های انجمن های علمی گروه پزشکی و استفاده از تجربیات آنها ، لطفاً پیشنهادات خود را در زمینه رفع ایرادات و همچنین تسریع و قانون مندی کمیته اخلاق حرفه ای در انجمن های علمی ذکر فرمائید
* تاییدیه : اینجانب به عنوان صحت تمامی اطلاعات فوق را تائید می نمایم. بلی
* کد امنیتی

دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی